Select Page

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO, ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przetwarzamy dane osób korzystających z usług OPTIMATIK Sp. z o.o., na następujących zasadach:

Administratorem danych osobowych jest OPTIMATIK Sp. z o.o. (adres: Wyspa Słodowa 7, 50-266 Wrocław, tel. 578 560 005, e-mail: biuro@optimatik.co).

Dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy zgodnie z art. 6 RODO:

  1. w celu zawarcia oraz wykonywania umów z naszymi partnerami, kontrahentami oraz współpracownikami (art. 6 ust. 1 lit. a oraz b RODO),
  2. na podstawie odrębnych i wyraźnych zgód, udzielanych na rzecz OPTIMATIK Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  3. w celach kontaktowych, w tym do udzielania informacji o świadczonych usługach, jak również w celu dochodzenia roszczeń lub obrony własnych praw – to jest w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. W przypadkach wynikających z przepisów prawa krajowego oraz unijnego, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na OPTIMATIK Sp. z o.o.

Informujemy, że chronimy Państwa dane osobowe na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności RODO. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy Państwa dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Nie będzie w stosunku do Państwa stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.  Anonimowe dane o użytkownikach strony www.optimatik.co zbierane są zgodnie z informacjami, dotyczącymi plików „cookies”.

OPTIMATIK Sp. z o.o. nie będzie przekazywała danych osobowych do państwa trzeciego, poza sytuacjami w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.

Bez wyraźniej zgody, OPTIMATIK Sp. z o.o. nie przesyła danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Niezależnie od kwestii zgody, przesłanie danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego może nastąpić wyłącznie na warunkach określonych w RODO.

Dane mogą być przekazywane podmiotom trzecim, z pomocą których realizujemy wskazane wyżej cele, w tym podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi z dziedziny IT. W każdym przypadku dane przekazujemy tylko po zawarciu umowy z podmiotem trzecim, gwarantującej bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz odpowiedzialność takich osób trzecich za realizowanie obowiązków wynikających z RODO.

W przypadku projektów realizowanych ze środków europejskich, dane osób uczestniczących w realizacji projektów podlegają – na podstawie odrębnych umów – przekazaniu upoważnionym Instytucjom Zarządzającym oraz Instytucjom Pośredniczącym.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo żądania od OPTIMATIK Sp. z o.o. dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 RODO. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę lub jest niezbędne w celu wykonania umowy, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych. W przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez OPTIMATIK Sp. z o.o. lub przez stronę trzecią przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu.

W przypadku danych przetwarzanych w oparciu o zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – z tym zastrzeżeniem, że w przypadku relacji umownych prawo do przetwarzania danych osobowych trwa także po zakończeniu umowy, przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji dokumentów i przedawnieniu roszczeń.

Jeśli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie przez OPTIMATIK Sp. z o.o. danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie pytania, uwagi oraz wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych przez OPTIMATIK Sp. z o.o. należy kierować na adres e-mail: biuro@optimatik.co